UBYTOVACÍ PORIADOK

 1. Hotel môže ubytovať len hosťa, ktorý sa riadne prihlási. Za tým účelom predloží návštevník pracovníkovi na recepcii hotela svoj osobný doklad o totožnosti, identifikačnú kartu (občiansky preukaz) alebo platný cestovný pas. Pracovník recepcie hosťovi vydá hneď pri nástupe ubytovací preukaz s uvedením jeho mena, čísla izby, dĺžky pobytu, prístupovú kartu.
 2. Hotel môže v osobitných prípadoch ponúknuť hosťovi aj iné ako dohodnuté ubytovanie, pokiaľ sa podstatne nelíši od už potvrdenej objednávky.
 3.  Ubytovacie zariadenie podľa osobitných predpisov (§51 Poštového poriadku) prijíma zásielky adresované ubytovaným hosťom alebo hosťom, ktorí majú ubytovacie služby objednané. Tieto zásielky sú povinné doručiť adresátom a ak to nie je možné, vrátiť ich späť.
 4. Hotel zabezpečí pri ochorení alebo zranení hosťa poskytnutie lekárskej pomoci, príp. prevoz do nemocnice.
 5. Hotel poskytuje ubytovaným hosťom služby v rozsahu určenom vyhláškou č. 419/2001 MH SR, ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení.
 6. Hosť používa izbu po dobu, ktorú dohodol s hotelom pri príchode.
 7. Neubytovaný hosť je povinný nahlásiť svoju návštevu na recepcii hotela. Návštevy v hotelových  izbách sú povolené od 8.00 do 22.00 hodiny.
 8. Hosť vyúčtuje svoj pobyt  pri príchode na recepcii hotela. Hosť sa odhlási z pobytu najneskôr do 10.00 hod v deň odchodu, v tej istej dobe uvoľní izbu. Ak hosť tak neurobí v určenej dobe môže mu hotel účtovať pobyt aj nasledujúci deň.
 9. Hosť má nárok na izbu od 14.00. Ak sa ubytuje pred 6.00 hodinou rannou, uhradí cenu za ubytovanie za celú predchádzajúcu noc.
 10. V izbe alebo spoločenských priestoroch hotela nesmie hosť bez súhlasu vedenia hotela premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie.
 11. V objekte hotela, osobitne v izbách nie je hosťom povolené používať vlastné elektrické spotrebiče, s výnimkou elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiace, príp. masážne strojčeky, sušiče vlasov a pod.).
 12. Hosť je povinný pri odchode z izby uzatvoriť vodovodné uzávery, vypnúť v izbe a priľahlých priestoroch elektrické osvetlenie a ďalšie spotrebiče (rádio, televízor a pod.) a uzatvoriť dvere. Po ukončení pobytu, v deň odchodu pri odhlásení sa z hotela, odovzdá hosť kartu na recepcii.
 13. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené nechať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých osôb v izbe a ostatných spoločenských priestoroch hotela.
 14. Na úschovu cenných vecí slúžia hosťom trezory, ktoré sa nachádzajú na každej izbe.
 15. Hotel zodpovedá podľa občianskeho zákonníka $ 758 a ustanovenia $ 433 za veci vnesené hosťom do hotela, rovnako za škodu na odložených veciach, pokiaľ tieto veci boli uložené na miest pre to vyhradené alebo tam, kde sa obvykle ukladajú. Za peniaze a cenné veci zodpovedá hotel len vtedy, ak ich prevzal do úschovy oproti vydanému potvrdeniu o prijatí podľa $ 434 občianskeho zákonníka.
 16. V čase od 22.00 do 6.00 hodiny je hosť povinných dodržať nočný kľud.
 17. V hoteli je na viditeľnom mieste vyvesený požiarny poriadok – hostia sú povinní riadiť sa ním počas pobytu.
 18. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch hotela. V hotelových izbách a spoločenských priestoroch hotela platí prísny zákaz fajčenia. Hotel je oprávnený účtovať sumu 35,- EUR za porušenie tohto zákazu.
 19. Reklamačný poriadok je k dispozícii na recepcii hotela.
 20. Škody spôsobené na majetku prevádzkovateľa klientom je klient povinný uhradiť v plnej výške.
 21. Do priestorov hotela je možné prichádzať motorovými vozidlami len po prístupových cestách a s vozidlami parkovať len na vyhradených miestach pre parkovanie ubytovaných hostí.
 22. Za ubytovacie a ostane služby je hosť povinný platiť ceny vopred dohodnuté pri nástupe na pobyt. Účet je splatný pri predložení hosťovi.
 23. Sťažnosti hosťa a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti hotela prijíma recepcia hotela.
 24. Ubytovaný hosť je povinný dodržiavať ustanovenia ubytovacieho poriadku. V prípade, že ho poruší hrubým spôsobom, hotel podľa $ 759 ods. 2 občianskeho zákonníka môže od zmluvy o ubytovacích službách odstúpiť ešte pred uplynutím dohodnutého času.

Správca obsahu:
Technické služby mesta Trebišov

Search